Data Privacy Statement (in Swedish only)

 
Vi (Medtrust Sweden AB, org. nr 556719-2223) har en mycket hög prioritet för skydde av din personliga data i samband med ditt besök på vår hemsida. Det gäller insamling, bearbetning och användning av denna information. Dina uppgifter skyddas i enlighet med vid var tid gällande bestämmelser om behandling av personuppgifter, inklusive de i GDPR (dataskyddsförordningen, EU) 2016/679). Nedan hittar du information om vilka personuppgifter som samlas in under ditt besök och hur dessa används.
 
1. Insamling och behandling av uppgifter
Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som besökare av vår hemsida:
(a)    cookies;
(b)    IP-adress;
(c)    namn;
(d)    titel;
(e)    företag;
(f)    adress;
(g)    e-mailadress;
(h)    telefonnummer; och
(i)    annan information du förser oss med (inklusive uppgifter om din hälsa eller andra känsliga personuppgifter).
Notera att personuppgifterna i posterna (c)-(i) endast behandlas i förhållande till sådana besökare som frivilligt lämnar denna information i samband med en förfrågan eller registrering, t.ex. via vårt kontaktformulär.
 
2. Ändamålen med behandlingen och rättsliga grunder
Vi behandlar personuppgifter för att kunna besvara dina förfrågningar, administrera avtal som ingåtts med dig samt för statistiska ändamål samt för att kunna utveckla och förbättra hemsidan och användarupplevelsen.
Dina personuppgifter behandlas på basis av ditt föregående samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Detta kan dock förhindra oss från att besvara dina förfrågningar, eftersom ditt samtycke är en förutsättning för all vår personuppgiftsbehandling på hemsidan.

3. Cookies
Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på hemsidan.
Vi behandlar uppgifter om cookies och IP-adress (punkt (a) och (b) ovan) för statistiska ändamål samt för att kunna utveckla och förbättra hemsidan och användarupplevelsen.
Vi använder cookies endast om du lämnat ditt samtycke till det. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

4. Lagring av personuppgifter
Lagrade personuppgifter kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke till att de ska få finnas kvar, om dessa uppgifter inte längre behövs för det ändamål för vilket de lagrats eller om lagring av uppgifterna inte längre skulle vara tillåtet av någon annan juridisk anledning.
 
5. Användande och vidarebefordran av personlig information till andra
Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje part eller på annat sätt överföras där så sker till våra tjänsteleverantörer som endast behandlar dina uppgifter i enlighet med denna dataskyddsdeklaration eller om du har gett ditt samtycke till överföring till annan tredje part i förväg. Du har rätt att när som helst återkalla sådant samtycke till överföring av dina personuppgifter till annan tredje part.
 
6. Dina rättigheter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.  
    
Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.
 
Säkerhetsvarning:
Vi försöker genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder att lagra dina personuppgifter på ett sådant sätt att de är otillgängliga för tredje part. Även om vi alltid uppfyller de krav på teknisk och organisatorisk säkerhet som följer av lag kan vi inte garantera fullständig säkerhet av data när det meddelas per e-post. Vi rekommenderar därför att du skickar konfidentiell information per post.